EXTE_CSR_หนังสือขอความอนุเคราะห์โครงการ PAKO x โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม

ชื่อโครงการ : PAKOxโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม
Website : https://pakoengineering.com/

รายละเอียด :
บริษัทปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้จัดโครงการเพื่อปรับทัศนียภาพโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565
นอกเหนือจากเงินบริจาคของทางปาโก้ ทางบริษัทได้จัดตั้งบัญชี ชื่อบัญชี “เงินบริจาค โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม” สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงทัศนียภาพและสนับสนุนโรงเรียนแห่งนี้

สถานที่ : โรงเรียนบ้านหนองกุ่ม หมู่ที่ 1 ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 71160

เกี่ยวกับโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม :

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 มีนางสาวสุธันย์ชนก ทรัพย์ย้อย เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน 
มีข้าราชการครูจำนวน 3 คน ครูพนักงานราชการจำนวน 1 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน และนักการภารโรง 1 คน มีนักเรียนอนุบาล 17 คน ประถม 41 คน 
รวมมีนักเรียนทั้งหมด 58 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กพิเศษ
.
ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีอาชีพรับจ้าง และทำไร่ทำนา และนักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ ปู่ย่า ตายาย จึงส่งผลให้ขาดปัจจัยในการสนับสนุนนักเรียนทางด้านการศึกษา 
เพราะครอบครัวมีฐานะยากจน
.
ทางโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม โดยผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน 
แต่ยังขาดแคลน สื่อ อุปกรณ์การเรียน อาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนอีกมากมาย เนื่องจากอาคารเรียน อาคารโรงอาหารที่ทรุดโทรม 
หลังคารั่วเพราะกระเบื้องแตกเสียหาย สีลอก ขาดโต๊ะเพื่อให้นักเรียนรับประทานอาหาร อาคารเรียนหลังคาบางจุดชำรุดเสียหาย หน้าอาคารและบริเวณรอบๆอาคารเป็นดิน 
เวลาฝนตกทำให้ลำบากเวลานักเรียนมาเรียน ห้องน้ำของนักเรียนเก่าและชำรุดทรุดโทรมทั้งหลัง
#ทางโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์และความเมตตาจากผู้ใจบุญทุกท่าน ร่วมกันบริจาคตามกำลังศรัทธาของท่าน ซึ่งโรงเรียนมีสิ่งที่ขาดแคลน ดังนี้
1. งบประมาณในการซ่อมแซมหลังคาและอาคารเรียน ห้องน้ำ (ห้องน้ำโรงเรียนซ่อมแซมไปบางส่วนแล้ว) หลังคาโรงอาหารชำรุดจนน้ำรั่วเข้าโรงอาคาร ขาดโต๊ะให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหาร
2. ปูนเพื่อเทพื้นบริเวณรอบๆอาคารเรียน เกิดปัญหาเวลาฝนตก น้ำขัง 
3. วัสดุอุปกรณ์ หนังสือ สื่อต่างๆภายในห้องสมุด (เนื่องจากโรงเรียนไม่มีห้องสมุด)
4. เวชภัณฑ์ยา อุปกรณ์ปฐมพยาบาล หน้ากากอนามัย เจล แอลกอฮอร์ล้างมือ Face Shield
5. งบประมาณจ้างครูผู้สอนเพิ่มเพื่อให้เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้นเรียน
6. อุปกรณ์สนามเด็กเล่น เนื่องจากสนามเด็กเล่นของโรงเรียนเก่าและชำรุดเสียหาย
7. ชุดนักเรียน รองเท้านักเรียน รองเท้าแตะ กระเป๋านักเรียน สำหรับนักเรียน
8. หรือสิ่งใดก็ได้ตามที่มีจิตศรัทธาจะให้การสนับสนุนโรงเรียน
.
ทางโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญทุกท่าน ได้มอบโอกาสให้กับนักเรียนของเราทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้า จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ค่ะ
นางสาวสุธันยชนก ทรัพย์ย้อย 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุ่ม