รหัสสินค้า : CVLS
ชื่อภาษาอังกฤษ : Limit Switch Box ชื่อภาษาไทย : กล่อง ลิมิตสวิทช์
มีหน้าที่เป็นอุปกรณ์บอกสถานะของวาล์วว่า เปิดหรือปิดและ ภายในยังมี switch ซึ่งเป็น Dry contact สำหรับส่งสัญญาณ Output อีกด้วย
Protect Type แบ่งได้ 2 ประเภท
1. Non Explosion Proof คือ แบบไม่กันระเบิด ใช้กับงานทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ใน Hazard Zone

2. Explosion Proof คือ แบบกันระเบิดใช้กับงานที่ป้องกันไม่ให้เกิดประกายไฟเช่น โรงงานเคมี , โรงงานที่มีสารระเหยติดไฟ