รหัสสินค้า : FLMF
ชื่อภาษาอังกฤษ : Electromagnetic Flowmeter  ชื่อภาษาไทย : แม็คแนติกโฟล
Electromagnetic Flow Meter คือ เซนเซอร์วัดอัตราการไหลและปริมาณการไหลของของเหลวเท่านั้น บางครั้งเรียกสั้นๆ ว่า “อีเล็คโทรแม็กนีติคโฟลว์มิเตอร์” (ซึ่งเป็นชื่อทับศัพท์ชื่อเต็ม) บางคนรียกสั้นๆว่า “แม็กนีติคโฟลว์มิเตอร์”(Magnetic Flow Meter)
ใช้หลักการสร้างสนามแม่เหล็กและให้ของเหลวที่มีค่าความนำไฟฟ้ามากกว่า 5 ไมโครซีเมนส์ขึ้นไปไหลผ่าน เหมาะสำหรับ น้ำ , น้ำเสีย , นม , เบียร์ และ สารเคมี ไม่สามารถใช้วัดน้ำมัน