รหัสสินค้า : VASA , VAPR
ชื่อภาษาอังกฤษ : Relief Valve ชื่อภาษาไทย : วาล์ว ระบาย

วาล์วที่ใช้ในการควบคุมความดันหรือจำกัดความดันของน้ำมัน ก๊าซ หรือไอน้ำในระบบไฮดรอลิกไม่ให้มีค่าสูงเกินกว่าค่าที่กำหนด
ซึ่งหากความดันของระบบสูงขึ้น วาล์วก็จะระบายของเหลวออกจากระบบเพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ต่างๆ เกิดการชำรุดเสียหาย
จึงนิยมใช้งานในเครื่องจักร สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ *** ความแต่ต่างระหว่าง Pressure Safety Valve (วาล์วนิรภัย) และ Pressure Relief Valve (วาล์วระบายแรงดัน) ***     เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยของระบบ มีหน้าที่หลักคือระบายแรงดันภายในระบบออก ซึ่งจะทำงานเองโดยอัตโนมัติเมื่อมีแรงดันเกินกว่าค่าที่ตั้งไว้
วาล์วทั้งสองชนิดมีความแตกต่างกัน ด้านการใช้งาน กล่าวคือ Pressure Safety Valve จะใช้กับของเหลวที่บีบอัดได้ (Compressible Fluid) เช่น ไอน้ำ หรือก๊าซ ซึ่งต้องการระบาย ความดันอย่างรวดเร็ว
สำหรับ Pressure Relief Valve จะใช้กับของเหลวที่บีบอัดไม่ได้ (Non Compressible Fluid) เช่น น้ำ หรือน้ำมัน ซึ่ง จะระบายความดันอย่างช้า ๆ