*** เพื่อใช้ในการสื่อสาร การอ่านค่าหรือแปลงค่า ให้มีความเข้าใจในสิ่งเดียวกัน

ตารางหน่วยวัดอัตราการไหล ( Unit Flow Rate) เทียบกับหน่วย 1 LPM

ลิงค์แปลงหน่วยคลิก

การคำนวณแปลงหน่วย

10 PLM เท่ากับกี่ m3/h

m3/h = (10 x 60) / 1000 = 0.6 m3/h

10 m3/h เท่ากับกี่ LPM

LPM = (10 / 60) x 1000 = 166.667 LPM หรือ (10 x 1000) / 60 = 166.667 LPM

หรือสามารถคำนวณผ่านเว็ป GOOGLE เช่น 10 LPM to m3/h