ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

Knowledge | Temperature Gauge

รหัสสินค้า : TETE , TETK, TEAR ชื่อภาษาอังกฤษ Temperature Gauge ชื่อภาษาไทย เกจวัดอุณหภูมิ เป็น Sensor วัดอุณหูมิชนิดหนึ่งที่วัดและแสดงผลผ่านหน้าปัดแสดงผล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เทอร์โมมิเตอร์ – แสดงผลแบบปรอท เป็นการ ขยายตัวของของเหลว, แก็ส หรือโลหะ มาประยุกต์ใช้งาน โดยตัวอย่างของเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่ใช้หลักการการขยายตัวของของเหลวที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปคือกระเปาะวัดไข้นั่นเอง

Read More »

Knowledge | Thermowell

รหัสิสนค้า TETW ชื่อสินค้า Thermowell เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการใช้งาน Temperature Gauge ในโรงงานคือตัว “Thermowell ครับ” โดยหน้าที่หลักของ thermowell คือการป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัว temperature gauge จากสภาวะการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสั่นที่เกิดจากความเร็วในการไหลของสารที่วัดหรือแรงดันภายในระบบที่วัด เป็นต้น โดยตัว thermowell ยังใช้เป็นตัวแยก (isolate) ระหว่าง temperature gauge

Read More »

Knowledge | Temperature Gauge

รหัสสินค้า : TETE , TETK, TEAR ชื่อภาษาอังกฤษ Temperature Gauge ชื่อภาษาไทย เกจวัดอุณหภูมิ เป็น Sensor วัดอุณหูมิชนิดหนึ่งที่วัดและแสดงผลผ่านหน้าปัดแสดงผล หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เทอร์โมมิเตอร์ – แสดงผลแบบปรอท เป็นการ ขยายตัวของของเหลว, แก็ส หรือโลหะ มาประยุกต์ใช้งาน โดยตัวอย่างของเครื่องวัดอุณหภูมิ ที่ใช้หลักการการขยายตัวของของเหลวที่เราสามารถเห็นได้ทั่วไปคือกระเปาะวัดไข้นั่นเอง

Read More »

Knowledge | Thermowell

รหัสิสนค้า TETW ชื่อสินค้า Thermowell เป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับการใช้งาน Temperature Gauge ในโรงงานคือตัว “Thermowell ครับ” โดยหน้าที่หลักของ thermowell คือการป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัว temperature gauge จากสภาวะการใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นการสั่นที่เกิดจากความเร็วในการไหลของสารที่วัดหรือแรงดันภายในระบบที่วัด เป็นต้น โดยตัว thermowell ยังใช้เป็นตัวแยก (isolate) ระหว่าง temperature gauge

Read More »
สินค้า