บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด มีข้อกำหนดในการช่วยลดขยะ และแยกขยะทิ้งให้ถูกที่ โดยมีข้อกำหนดดังนี้