รหัสสินค้า : VASG
ชื่อภาษาอังกฤษ : Sight Glass ชื่อภาษาไทย : ไซก๊าส
ติดตั้งไว้ระหว่างท่อทางเดินของไหล  ใช้เพื่อการดูของไหลในระหว่างกระบวนการผลิต สามารถใช้ดูสารไหลที่เป็นเคมี สารไหลความร้อนสูง และไอน้ำได้