ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

โซลินอยด์วาล์ว มีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร ?

Gallery Image

หลังจากเรารู้จักโซลินอยด์วาล์วและรู้แล้วว่าโซลินอยด์วาล์ว มีกี่ประเภท แต่ผู้ใช้บางคนยังไม่เข้าใจถึงความแตกต่างของ Solenoid valve ประเภทต่าง ๆ วันนี้ปาโก้จะมาอธิบายถึงความแตกต่างของโซลินอยด์วาล์ว พร้อมสรุปเป็นตารางเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด หากพร้อมแล้วไปดูเนื้อหาพร้อม ๆ กันครับ

เกณฑ์การแยกประเภทโซลินอยด์วาล์​ว

โซลินอยด์วาล์วสามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภทตามเกณฑ์ต่างๆ ดังนี้

ตามจำนวนทาง

เป็นการแบ่งประเภทโซลินอยด์วาล์วตามทางเข้าและออก ซึ่งการเลือกนั้นขึ้นอยู่กับหน้างานว่าต้องการออกแบบให้ระบบเป็นอย่างไร

ตัวอย่าง โซลินอยด์วาล์ว 2:2 ทาง
ตัวอย่าง โซลินอยด์วาล์ว 2:2 ทาง
 • โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง มี 2 ทาง คือ ทางเข้าและทางออก มักใช้เพื่อควบคุมทิศทางการไหลของของไหล
 • โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง มี 3 ทาง มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง
 • โซลินอยด์วาล์ว 4 ทาง มี 4 ทาง มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในทิศทางที่ซับซ้อนมากขึ้น

ตามสถานะเริ่มต้น

แบ่งตามสถานะเริ่มต้น NO/NC ปกติเปิดหรือปกติปิด

โซลินอยด์วาล์ว no nc
ความหมายของโซลินอยด์วาล์วแบบ NO และ NC
 • โซลินอยด์วาล์วปกติเปิด (NO) อยู่ในสถานะเปิดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และปิดเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน
 • โซลินอยด์วาล์วปกติปิด (NC) อยู่ในสถานะปิดเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน และเปิดเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน

ตามหลักการทำงาน

แบ่งประเภทของโซลินอยด์วาล์วตามหลักการทำงาน โดยมีอยู่ 2 แบบ คือ แบบทางตรงและทางอ้อม

โซลินอยด์วาล์ว มีกี่ประเภท feature img
ตัวอย่าง : โซลินอยด์วาล์วแบบ Direct acting
 • โซลินอยด์วาล์วแบบทำงานทางตรง (Direct Acting) คอยล์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่โดยตรงในการเปิดหรือปิดวาล์ว
 • โซลินอยด์วาล์วแบบทำงานทางอ้อม (Indirect Acting) คอยล์ไฟฟ้าจะทำหน้าที่เปิดหรือปิดวาล์วขนาดเล็กที่เรียกว่า “วาล์วนำ” ซึ่งจะควบคุมวาล์วหลักขนาดใหญ่

ตามวัสดุที่ใช้

เป็นการแบ่งประเภทตามวัสดุของวาล์ว ซึ่งของไหลในระบบส่งผลโดยตรงต่อวัสดุของโซลินอยด์วาล์ว เพราะจำเป็นต้องสัมผัสกันตลอดเวลา

 • โซลินอยด์วาล์วโลหะ ทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง แรงดันสูง หรือสารเคมี
 • โซลินอยด์วาล์วพลาสติก น้ำหนักเบา ราคาถูก และติดตั้งง่าย
 • โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง เหมาะใช้งานน้ำ ราคาไม่แพง

ตามการใช้งาน

แบ่งประเภทตามการใช้งาน เช่น ใช้งานในอุตสาหกรรม, ใช้ในระบบอัตโนมัติ หรือใช้ในทางการแพทย์

 • โซลินอยด์วาล์วในอุตสาหกรรม มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 • โซลินอยด์วาล์วในระบบอัตโนมัติ หรือ Factory automation มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ระบบรดน้ำ ระบบดับเพลิง ระบบปรับอากาศ
 • โซลินอยด์วาล์วในทางการแพทย์ มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องฉีดยา เครื่องฟอกไต

ตัวอย่างการใช้งานโซลินอยด์วาล์วแต่ละประเภท

เราได้ยกตัวอย่างการใช้งานของโซลินอยด์วาล์วแต่ละประเภทให้เห็นภาพ ดังนี้

 • โซลินอยด์วาล์ว 2 ทางแบบปกติเปิด มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำในระบบรดน้ำอัตโนมัติ
 • โซลินอยด์วาล์ว 3 ทางแบบปกติปิด มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์
 • โซลินอยด์วาล์ว 4 ทางแบบทำงานโดยตรง มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของอากาศในระบบปรับอากาศ
 • โซลินอยด์วาล์วแบบทำงานทางอ้อม มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวในกระบวนการผลิตที่มีความดันสูง
 • โซลินอยด์วาล์วโลหะ มักใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง แรงดันสูง หรือสารเคมี
 • โซลินอยด์วาล์วพลาสติก มักใช้ในงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการความเบาและราคาต่ำ เช่น ระบบรดน้ำอัตโนมัติ
 • โซลินอยด์วาล์วในอุตสาหกรรม มักใช้เพื่อควบคุมการไหลของของไหลในกระบวนการผลิตต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ตารางสรุปความแตกต่าง

เกณฑ์ โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง โซลินอยด์วาล์ว 4 ทาง
จำนวนทาง 2 3 4
สถานะเริ่มต้น NO (ปกติเปิด) NC (ปกติปิด) NO, NC
หลักการทำงาน ทำงานโดยตรง ทำงานทางอ้อม ทำงานโดยตรง, ทำงานทางอ้อม
วัสดุที่ใช้ โลหะ, พลาสติก โลหะ, พลาสติก โลหะ, พลาสติก
การใช้งาน ควบคุมทิศทางการไหล ควบคุมการไหลในทิศทางเดียวหรือสองทิศทาง ควบคุมการไหลในทิศทางที่ซับซ้อนมากขึ้น
ตัวอย่างการใช้งาน ระบบรดน้ำอัตโนมัติ, ระบบดับเพลิง ระบบฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงในรถยนต์, ระบบปรับอากาศ ระบบทำความร้อนและทำความเย็น, ระบบจ่ายน้ำมันในรถยนต์
 • จำนวนทาง หมายถึง จำนวนช่องทางที่ของไหลสามารถไหลผ่านได้ โซลินอยด์วาล์ว 2 ทาง มี 2 ทาง โซลินอยด์วาล์ว 3 ทาง มี 3 ทาง และโซลินอยด์วาล์ว 4 ทาง มี 4 ทาง
 • สถานะเริ่มต้น หมายถึง สถานะของวาล์วเมื่อไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน โซลินอยด์วาล์ว NO อยู่ในสถานะเปิด และโซลินอยด์วาล์ว NC อยู่ในสถานะปิด
 • หลักการทำงาน หมายถึง หลักการที่ใช้ในการเปิดหรือปิดวาล์ว โซลินอยด์วาล์วแบบทำงานโดยตรงจะใช้คอยล์ไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดวาล์วโดยตรง โซลินอยด์วาล์วแบบทำงานทางอ้อมจะใช้คอยล์ไฟฟ้าในการเปิดหรือปิดวาล์วขนาดเล็กที่เรียกว่า “วาล์วนำ” ซึ่งจะควบคุมวาล์วหลักขนาดใหญ่
 • วัสดุที่ใช้ หมายถึง วัสดุที่ใช้ทำวาล์ว โซลินอยด์วาล์วโลหะมีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูง แรงดันสูง หรือสารเคมี โซลินอยด์วาล์วพลาสติกมีน้ำหนักเบา ราคาถูก และติดตั้งง่าย
 • การใช้งาน หมายถึง วัตถุประสงค์ในการใช้งาน โซลินอยด์วาล์วมักใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อควบคุมการไหลของของไหล

สรุป

จะเห็นได้ว่าโซลินอยด์วาล์วนั้นมีหลากหลายประเภทให้เลือกใช้ การเลือกโซลินอยด์วาล์วที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานนั้น ควรพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของของไหล ขนาดและปริมาณของของไหล แรงดันและอุณหภูมิของของไหล สถานะของการทำงาน สภาพแวดล้อมในการทำงาน และงบประมาณ เพื่อให้คุณสามารถดึงประสิทธิภาพของวาล์วชนิดนี้ออกมาได้ดีที่สุดครับ

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน
ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567