ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

เงื่อนไขการรับประกัน

ใบรับประกัน back

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธื์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันกรณีดังต่อไปนี้
  1. กรณีที่ได้รับบัตรรับประกัน หมายเลขเครื่องไม่ตรงกับหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกัน บัตรรับประกันมีรอยขูดฆ่า แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ หรือบางส่วนของบัตรรับประกันฉีกขาดสูญหายไป
  2. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีสินค้า
   1. สึกหรอจากการใช้งานตามปกติหรือเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ ไฟไหม้
   2. ความเสียหายเนื่องจากการขนส่งโดยผู้ซื้อหลังจากที่ซื้อสินค้าไปแล้ว การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียระหว่างขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียระหว่างขนส่ง ได้รับการดัดแปลงซ่อมแซม โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
 2. บัตรรับประกันสินค้านี้ ครอบคลุมเฉพาะสินค้าไม่รวมถึงอุปกรณ์ควบอื่น ๆ(ถ้ามี) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. การติดตั้งมาตรวัดน้ำถูกต้องตามรายละเอียดของแบบที่แนบมา การใช้งานต้องเป็นไปตาม ลักษณะการใช้งาน (Specification) ที่กำหนด
  2. การรับประกันจะถูกยกเลิกในกรณีที่ตราประทับตะกั่ว(Seal) ของตัวมาตรวัดน้ำหลุดออกหรือขาดออก
  3. ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำเข้ากับท่อ ต้องแน่ใจว่าภายในท่อที่กำการติดตั้ง ต้องไม่มีเศษวัสดุหรือสิ่งที่จะทำให้ตัวมาตรวัดน้ำชำรุด หรือไม่สามารถอ่านค่าน้ำไหลผ่านได้อย่างถูกต้อง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าอะไหล่ในการซ่อมเพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานผืดไปจากเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น

แสดงความคิดเห็น

"ความต้องการของคุณ คือหน้าที่ของเรา"

เกี่ยวกับเรา

บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เราเป็นผู้นำเข้าเครื่องมือวัด เช่น Pressure gauge, Flow meter รวมถึงอุปกรณ์นิวเมติกส์อย่าง Actuators 

ติดต่อเรา

บทความล่าสุด

ติดตามเรา

วิดีโอล่าสุดจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567