ค้นหาบ่อย : Octa | pressure gauge | KLQD | diaphragm seal | AT63 | Sirca | nuovafima | arita | ball valve | butterfly valve | positioner | rotork | หัวขับลม | หัวขับไฟฟ้า | GB63 | ari | KITZ | Flowmeter

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

Gallery Image

เงื่อนไขการรับประกัน

 1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธื์ไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันกรณีดังต่อไปนี้
  1. กรณีที่ได้รับบัตรรับประกัน หมายเลขเครื่องไม่ตรงกับหมายเลขเครื่องที่ระบุในบัตรรับประกัน บัตรรับประกันมีรอยขูดฆ่า แก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ หรือบางส่วนของบัตรรับประกันฉีกขาดสูญหายไป
  2. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมในกรณีสินค้า
   1. สึกหรอจากการใช้งานตามปกติหรือเสียหายจากการใช้งานไม่ถูกวิธี อุบัติเหตุภัยธรรมชาติ ไฟไหม้
   2. ความเสียหายเนื่องจากการขนส่งโดยผู้ซื้อหลังจากที่ซื้อสินค้าไปแล้ว การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียระหว่างขนส่ง รวมถึงความเสี่ยงภัยใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายหรือสูญเสียระหว่างขนส่ง ได้รับการดัดแปลงซ่อมแซม โดยบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯ
 2. บัตรรับประกันสินค้านี้ ครอบคลุมเฉพาะสินค้าไม่รวมถึงอุปกรณ์ควบอื่น ๆ(ถ้ามี) โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. การติดตั้งมาตรวัดน้ำถูกต้องตามรายละเอียดของแบบที่แนบมา การใช้งานต้องเป็นไปตาม ลักษณะการใช้งาน (Specification) ที่กำหนด
  2. การรับประกันจะถูกยกเลิกในกรณีที่ตราประทับตะกั่ว(Seal) ของตัวมาตรวัดน้ำหลุดออกหรือขาดออก
  3. ในการติดตั้งมาตรวัดน้ำเข้ากับท่อ ต้องแน่ใจว่าภายในท่อที่กำการติดตั้ง ต้องไม่มีเศษวัสดุหรือสิ่งที่จะทำให้ตัวมาตรวัดน้ำชำรุด หรือไม่สามารถอ่านค่าน้ำไหลผ่านได้อย่างถูกต้อง
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการและค่าอะไหล่ในการซ่อมเพื่อให้สินค้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติ ในกรณีที่สินค้าถูกใช้งานผืดไปจากเงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น

Related Link (บทความสินค้าที่เกี่ยวข้อง)

Related website

ads pressure gauge octa เกจวัดแรงดัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

ประกาศจาก ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง

หยุดทำการ ในวันที่
29 ธ.ค. ถึง 2 ม.ค. เปิดทำการปกติ 3 ม.ค. 2567