รหัสสินค้า : VAFO
ชื่อภาษาอังกฤษ : Foot Valve ชื่อภาษาไทย :วาล์หัวกระโหลก

เป็นวาล์วกันกลับใต้น้ำ มักจะอยู่ด้านล่างสุดของท่อ การใช้งานไว้ดูดน้ำจาก บ่อน้ำ หรือสระน้ำ เพื่อลำเรียงไปตามท่อ
เพื่อใช้งาน หรือตามความต้องการของผู้ใช้ พร้อมติดตะแกง เพื่อไว้ดักจับตะกอน เศษขยะ เศษหิน ไม่ให้เข้าไป
ภายในระบบท่อน้ำ มีลักษณะคล้ายกับ Spring Check Valve