รหัสสินค้า : CVAP
ชื่อภาษาอังกฤษ : Pneumatic Actuator  ชื่อภาษาไทย : หัวขับลม
หัวขับลมเป็นหัวขับวาล์วที่ใช้แรงดันอากาศเป็นแรงขับเคลื่อนกลไกในการเปิดปิดของวาล์ว เหมาะที่จะใช้กับชนิดของวาล์ว
ที่มีองศาการเปิด/ปิด 0-90 องศา หรือ Quarter –Turn วาล์ว หัวขับลม (Pneumatic Actuator) นี้ อาจมีการติดตั้งสปริงร่วมด้วย
และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของแรงดันอากาศ หัวขับลม (Pneumatic Actuator) จะเริ่มทำงานสั่งการให้เปิดหรือปิดวาล์วได้

เหตุผลที่วาล์วต้องอาศัยหัวขับวาล์วในการควบคุมมีดังนี้
– วาล์วที่มีขนาดใหญ่ เกินกว่าที่กำลังคนจะสามารถเปิด-ปิดได้
– วาล์วที่ต้องมีการกำหนดเวลาในการเปิด-ปิดบ่อยครั้ง
– วาล์วที่ต้องการให้มีการเปิด-ปิดในช่วงเวลาที่ไม่สะดวกจะใช้กำลังคน
– วาล์วที่มีสถานที่ติดตั้งห่างไกลหรือสถานที่ที่ไม่สามารถใช้กำลังคนเข้าไปควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วได้อย่างสะดวก
– วาล์วที่ติดตั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม ที่มีการออกแบบให้ทำงานสอดคล้องกันเป็น ระบบ ฯลฯ

หัวขับจึงกลายเป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ใช้ในการควบคุมการเปิด-ปิดวาล์วที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในปัจจุบัน Pneumatic Actuator ถูกนำมาใช้กับวาล์บแบบ Quarter turn (หมุนเปิด-ปิดได้ในระยะ 90 องศา) เช่น Ball valve , Butterfly valve
ประเภทของหัวขับลมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1. Scotch Yoke Pneumatic Actuators

2. Rack & Pinion Pneumatic Actuators

หัวขับลมประเภท Rack & Pinion pneumatic actuators มีการทำงานอยู่ 2 แบบคือ

 

1. Double Acting : ลักษณะการทำงานคือ ขณะเปิดวาล์วจะใช้ลมในการควบคุม และขณะปิดก็ใช้ลม

ในการควบคุมเช่นกัน โดยจะต้องใช้ Port ลมจ่ายเข้าไปภายในห้องลมทั้ง 2 Port

*** หัวขับลมแบบ Double Acting จะไม่มีการทำงาน หากไม่มีแรงดันอากาศจ่ายเข้าไปในหัวขับ

*** ค่า Torque สําหรับ Double Acting หลักการเลือกคือจะต้องเลือกค่า Torque ให้มีค่ามากกว่าค่า Torque ของวาล์วประมาณ 25% ขึ้นไป

2. Single Acting : ลักษณะการทำงานคือ ขณะเปิดวาล์วจะใช้ลมในการควบคุม แต่ขณะปิดวาล์ว
จะใช้แรงดันของสปริงส่งกลับมาในสถานะปิดดวาล์ว โดยจะต้องใช้ Port ลมจ่ายเข้าไปภายในห้องลมเพียง 1 Port เท่านั้น

*** หัวขับลมแบบ Single Acting  จะสามารถปิดหรือเปิด (อย่างใดอย่างหนึ่ง) วาล์วได้ด้วยสปริงที่อยู่ด้านในโดยไม่ต้องอาศัยแรงดันลม

ค่า Torque สําหรับ Single Acting หลักการเลือกคือ
a. เลือก Torque สำหรับขาไป (0” –> 90”) แรงบิดที่เกิดจากการป้อนลม
b. เลือก Torque สำหรับขากลับ (90” –> 0”) แรงบิดที่เกิดจากสปริงที่ดีดกลับ